Pedaogiska planeringar/instruktioner

You are currently browsing the archive for the Pedaogiska planeringar/instruktioner category.

Välj minst tre frågeställningar per novell att diskutera i skrift.

– Novellens tema (t ex kärlek? vänskap? hat?)
– Uppbyggnad (Kronologisk? Tillbakablickar? Parallellhandlingar?)
– Karaktärer (Utseende, personlighet, relationer, roller, förändring?)
– Berättarröst och perspektiv (Första person, tredje person? Från vems synvinkel upplevs historien?)
– Kopplingen mellan inledning och slut.
(Hänger dessa två bra ihop?)
– Följer intrigen mönstret för en klassisk novell?

Kom håg att motivera och förklara hur du tänker. Ta med exempel från novellen. När du är klar mailar du dina svar till mig!

Noveller är texter som anpassas till människor som lever i ett högt tempo, eftersom de är korta och koncentrerade. Noveller går fort att läsa. Ofta läser man noveller i tidningar och tidskrifter, men det finns också novellsamlingar i bokform.

Du får, i detta arbetsområde, lära dig hur en novell är uppbyggd. Du ska läsa tre novellerna och analysera dem. Du ska också skriva en egen novell, där du försöker få med så många texttypiska drag som möjligt. Slarva inte bort häftet du fått! I det finns alla instruktioner!

Från det centrala innehållet i kursplanen:
Strategier för att skriva olika typer av texter
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
Hur man ger och tar emot respons på texter.
Språkets struktur.
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.

Detta är det faktiska innehållet i detta arbetsområde:
Genomgångar, samtal och diskussioner om novellstilen.
Läsa och diskutera en novell i helklass.
Läsa och analysera tre noveller.
Skriva en egen novell där du har med novellens typiska drag.
Använda dig av lärar- och kamratrespons samt ge kamratrespons.

Detta är vad som kommer att bedömas:
Förmågan att diskutera innehåll, form och budskap i de lästa novellerna (både muntligt och skriftligt)
Skriftlig novell
Kamratrespons

Pedagogisk planering
Bokcirkel
vt-12 v. 2-8

(Halvklass onsdag/fredag)

Vad?         Läsa bok i mindre bokcirklegrupper (halvklasstimmarna + hemma)

Varför?     Målet är att, genom gemensamma diskussioner och samtal kring innehållet, öka förståelsen för boken och de andras tolkningar av det lästa.

Hur?         Du läser hemma och i skolan. Varje vecka ska du ha läst till en viss sida så att din grupp och du (på halvklasslektionen ons/fre) kan diskutera olika frågeställningar.

Från det centrala innehållet i kursplanen för svenskämnet kommer du att jobba med:
• att läsa skönlitteratur för ungdomar. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

• att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
• att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen
i vad som sagts.
• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån
varandra.
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Bedömningen kommer att ske utifrån din förmåga att läsa, tolka/analysera/resonera samt din förmåga att samtala och diskutera.

Trevlig läsning!

Under v.3 ska grupperna redovisa sina reklamfilmer/affischer.

Redovisningen ska bestå av muntlig presentation samt visning av film/affisch.

Vilken produkt gör ni reklam för?
Vilken är målgruppen?
Vad är syfte?
Hur motiverar ni ert val av produkt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv?
Vilken metod har ni använt och varför valde ni denna metod?
Vem i gruppen har gjort vad?

Förbered er muntliga presentation så att alla är delaktiga och förberedda.

Lycka till!

Del 1 – Enskild eller gruppuppgift

Läsa texthäftet och besvara tillhörande frågor (muntligt eller skriftligt)
Gemensam genomgång av svaren.

Del 2 – Enskild uppgift

Du skall undersöka en reklamaffisch/reklambild/reklamfilm/radioreklam.
Svara på följande frågor

Vad föreställer bilden/filmen? Utan att lägga in personliga värderingar ska du berätta helt konkret vad du ser – platser, människor, saker etc.
Vilken produkt gör man reklam för?
Vilket budskap förmedlas?
Vilka värdeladdade ord används i reklamen för att påverka konsumenten?
Vilken målgrupp tror du framförallt att affischen/filmen/radioreklamen vänder sig till?
Vad säger reklamen dig? Vilka känslor väcker den hos dig? Får reklamen dig att vilja gå och köpa produkten? Motivera.
Känns reklamen trovärdig? Varför? Varför inte?
Hur framställs personen/personerna i reklamen utifrån stereotyper och könsroller?
Vilken skillnad är det mellan reklam och konsumentinformation? Vad är syftet med konsumentinformationen?

Motivera och diskutera!

Del 2 ska vara klar och inlämnad senast fredag 2 december och bedömningen av denna uppgift kommer med i höstterminens betyg.

Del 3 – Grupparbete

Nu skall ni själva göra reklam för en produkt/händelser eller något annat ni kommer på. Det kan vara en affisch, film eller ett reklaminslag på radio. Väljer ni att göra en film eller radioreklam ska den vara 30 sekunder lång. Tänk igenom, diskutera och dokumentera följande innan ert arbete.

Vilken produkt är det vi ska göra reklam för?
Vilken är målgruppen?
Vad är syfte?
Hur motiverar ni ert val av produkt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv?
Vilken metod ska vi använda och varför väljer vi denna metod?
Vilken slogan/text ska finnas med?
Vem i gruppen gör vad?

Väljer ni att göra en reklamfilm gör ni en storyboard först.
Väljer ni att göra en radioreklam behöver ni skriva manus.
Väljer ni att göra en affisch använder ni en affischmall i Pages. Tänk igenom upplägget med foto och text. Bilderna tas själva eller hämtas från Creative Commons eller liknande. Bilden redigeras i iPhoto.

Del 3 ska redovisas inför klassen med start vecka 50. Bedömningen av del 3 kommer med i vårterminens betyg.

Vad?
Analysera reklam, konsumtionsvanor och skapa en egen reklamkampanj

Varför?
För att öka medvetandet om mediernas roll och påverkan på människan

Utifrån det centrala innehållet i svenska kommer du att jobba med:

• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud – innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Kunskapskrav E:
– genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra ditt budskap.
– du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser
– du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens (reklamens) och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav C:
-genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra ditt budskap.
– förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser
– du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens (reklamens) och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav A:
– Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra ditt budskap.
– förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser.
– du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens (reklamens) och källornas trovärdighet och relevans.

Under vecka 46 ska du berätta om din bok för din grupp. När du ska presentera din bok är det bra att vara väl förberedd. Skriv ett manus med stödord och öva så att du kan berätta om din bok på ett säkert och övertygande sätt.

Det finns två huvudsakliga syften med uppgiften. Det första är att du ska öva dig i att prata inför andra om något du läst. Det andra syftet är att medlemmarna i gruppen, genom att lyssna på flera presentationer, ska få ta del av handlingen i olika ungdomsklassiker och därmed ta del av litteratur från flera författare och tidsepoker.

Din presentation ska vara cirka fem minuter (och max 10 minuter) lång och innehålla:

Titel, författare och genre
Hur börjar boken?
Vad handlar boken om (i stora drag)?
I vilken miljö utspelar sig handlingen i din bok? Berätta!
Berättar författaren händelseförloppet i kronologisk ordning, eller hoppar texten fram och tillbaka i tiden?
Vem är huvudperson? Vad får man veta om hans/hennes känslor, tankar och utveckling?
Vilket är huvudtemat i din bok? Försök att motivera!
Är det som behandlas i din bok aktuellt idag? Försök att motivera!
Varför tror du boken har varit så populär under så lång tid?
Skulle du rekommendera denna bok till andra? Varför? Varför inte? Försök att motivera!

Välj ett stycke som du äser högt. Varför har du valt detta stycke?

Att vara nervös är naturligt, men kom ihåg att ju mer du övar på att prata inför andra, desto säkrare blir du. Om du skulle känna dig osäker finns jag där som ett stöd för att hjälpa dig vidare!

Lycka till 🙂

Eftersom tiden är knapp måste vi skjuta upp arbetet med sagor och istället börja med ett lite mindre arbetsområde. Den nya uppgiften blir att, tillsammans med en klasskompis, skriva en berättelse och sedan fota tre bilder. Bilderna ska illustrera händelserna i berättelsen.

Uppgiften är delad i tre delar:

-skriva en gemensam berättelse

-fota tre bilder

-visa upp era bilder och berätta muntligt/förklara hur ni har tänkt.

För att illustrera uppgiften lite tydligare vill jag att du tänker på dessa tre bilder:

en bil

en hastighetsmätare

en omkullkastad cykel

Vad tror du har hänt? Hur tror du berättelsen till de här bilderna lyder?

Jo, det var förstås en liten flicka, som precis hade lärt sig cykla. En solig sommarmorgon tog hennes pappa med till parken så att hon skulle kunna öva fritt. Parken låg mitt i staden, omringad av en fin liten häck. Flickan och hennes pappa var ofta där. De lekte i den lilla sandlådan och gungade i gungställningen. Den här dagen skulle de dock dit för att cykla. Mamman i familjen låg fortfarande och sov, så den lilla flickan och hennes pappa smög ut ur huset. Hon tog på sig sin blåa hjälm och satte sig på cykeln. Eftersom pappan var lite extra trött kontrollerade han inte att flickan knäppt hjälmen ordentligt.

Det fina villakvarteret var tyst och stilla. Det verkade som om inga andra var vakna. Solen värmde redan och den lilla flickan flög fram på sin gröna lilla cykel. Hennes skratt fyllde luften.

Plötsligt svängde en gul bil in på vägen. Bilen körde fort, alldeles för fort. Föraren verkade inte ha upptäckt den gröna cykeln och dess glada förare.  Flickan såg inte hur bilen närmade sig i rasande fart. Hon var fullt upptagen med att titta på tramporna. Hennes pappa såg däremot bilen.

Med hjärtat i halsgropen tvingade han sig själv att ta det lugnt. Han visste att ett panikskrik skulle kunna få flickan att vingla till och ramla. Istället kvävde han skriket och sprang det fortaste han kunde bort till sin dotter. Bilens förare upptäckte den springade mannen och bromsade kraftigt. Samtidigt som pappan nådde fram till sin dotter stannade bilen ett par meter framför dem båda. Pappan kramade sin dotter. Tårarna rann längs hans röda kinder.

 

 

 

Ordet stark betyder olika saker för olika personer, beroende på vilka erfarenheter man har med sig i sin ryggsäck. Vad har du för tankar om detta? När du är färdig med din filmanalys blir din uppgift att skriva en reflekterande uppsats kring begreppet stark.

Din uppsats ska innehålla en inledning, en reflektionsdel och en avslutning.

Stödfrågor att fundera på:

-hur definerar du begreppet stark?

-hur är en stark person tycker du?

-finns det något tillfälle då du varit extra stark?

-finns det något tillfälle då du önskar att du varit starkare?

 

Efter vi har sett filmen ska du, i en löpande text, skriva en filmanalys.

Ordet analys innebär att man tar isär, sönderdelar, så det du ska göra är alltså att ta isär filmen vi sett och titta på olika delar, t ex miljö, personer, stämning och budskap.

Din analys ska vara datorskriven och skickas in till mig via mejl senast onsdag 11 maj (v.19). Jag kommer att vara borta 9-11 maj, men jag kollar ändå mejlen. Datumet gäller alltså, trots att jag inte är i skolan!

OBLIGATORISK:
Filmens namn, produktionsår och regissör.

VALBARA (minst fem punkter):

  • Kort sammanfattning av vad filmen handlar om (fem-tio meningar).
  • Vem filmens huvudperson/er är och hur du märker det.
  • Beskrivning av minst en av personerna i filmen (utseende, egenskaper, relationer, problem). Varför tycker du bäst om just den karaktären? Hur utvecklas/förändras personen från början till slutet av filmen?
  • Miljön i filmen. Var utspelar sig filmen? Vad tror du är syftet med just den platsen?
  • Den mest minnesvärda scenen i filmen? Beskriv kortfattat vad som händer och mer utförligt varför du tycker det är den mest minnesvärda scenen.
  • Stämning/känslan i filmen. Förändras den någon gång?
  • Filmens tema/budskap
  • Jämförelse med boken. Vilka likheter och skillnader ser du? Vilken var bäst? Motivera varför.

Kom ihåg styckeindelning, skiljetecken, meningsbyggnad och stavning!
Be gärna en kompis läsa igenom och kommentera din text innan du skickar in den.
Bedömningen kommer att ske utifrån:
– din förmåga att tolka och problematisera filmens innehåll
– din förmåga att använda språket i skrift

« Older entries

Hoppa till verktygsfältet