januari 2012

You are currently browsing the monthly archive for januari 2012.

Ett tips till dig som har  svårt att komma igång med din novell är att att använda en verklig händelse eller känsla som grundhistoria och sedan krydda den med extra spänning.

Har du varit med om något läskigt? Har du varit olyckligt kär? Har du varit med om en otäck/spännande/ match? Har du varit med om ett intressant möte? Har du någon gång längtat efter något? Varit med om ett uppbrott?

Ta den känslan eller händelsen och bygg din novell kring det.

Om du har svårt att börja kan du börja så här:

1. Jag vänder ryggen mot honom och börjar springa..

2. – Skit också! Den gick sönder, ropade Olle med andan i halsen…

3. Hon sitter på bänken och väntar på att läraren ska komma…

4. -Vad var det? Hörde du tjutet? Karin satte sig upp och lyssnade noggrant...

Tänk på att en novell är relativt kort och  utspelar sig under kort tid.
Det är få personer med.
Den är koncentrerad till en händelse – ofta med tillbakablickar för att ge ett perspektiv.
Det förekommer ibland parallellhandlingar.
Det är vanlig med inre monologer (en persons tankar beskrivs.)
Handlingen börjar direkt utan någon lång inledning.
Slutet innehåller ofta en poäng, men det förekommer också s.k öppna slut där läsaren själv får räkna ut hur det går.

Rent språkligt är det viktigt att tänka på variation och känsla. Försök att beskriva händelsen och personerna så levande att den som läser får en bild i sitt huvud.

Lycka till!

Sandor/Slash/Ida: s.154 (eventuellt längre om gruppen bestämt så)

Låt den rätte komma in: Onsdagsgruppen: s. 155  Fredagsgruppen: s.129

Hon går genom tavlan ut ur bilden: s.149 (s.163)

Sipprade – vätska rinner långsamt.
Bältros – Sjukdom, typ vattkoppor
Aorta – Artär som leder ut blod från hjärnan
Palt – Maträtt från Norrland

Trälar – Slavar

oändlig – Ändlös

Solkig – Nedsmutsad

Spann – Hink

Deformerad – Vanställd

Flisor – Småbitar

Dunkel – Halvmörk

Silhuett – Skuggbild, kontur

 

 

Välj minst tre frågeställningar per novell att diskutera i skrift.

– Novellens tema (t ex kärlek? vänskap? hat?)
– Uppbyggnad (Kronologisk? Tillbakablickar? Parallellhandlingar?)
– Karaktärer (Utseende, personlighet, relationer, roller, förändring?)
– Berättarröst och perspektiv (Första person, tredje person? Från vems synvinkel upplevs historien?)
– Kopplingen mellan inledning och slut.
(Hänger dessa två bra ihop?)
– Följer intrigen mönstret för en klassisk novell?

Kom håg att motivera och förklara hur du tänker. Ta med exempel från novellen. När du är klar mailar du dina svar till mig!

Noveller är texter som anpassas till människor som lever i ett högt tempo, eftersom de är korta och koncentrerade. Noveller går fort att läsa. Ofta läser man noveller i tidningar och tidskrifter, men det finns också novellsamlingar i bokform.

Du får, i detta arbetsområde, lära dig hur en novell är uppbyggd. Du ska läsa tre novellerna och analysera dem. Du ska också skriva en egen novell, där du försöker få med så många texttypiska drag som möjligt. Slarva inte bort häftet du fått! I det finns alla instruktioner!

Från det centrala innehållet i kursplanen:
Strategier för att skriva olika typer av texter
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
Hur man ger och tar emot respons på texter.
Språkets struktur.
• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.

Detta är det faktiska innehållet i detta arbetsområde:
Genomgångar, samtal och diskussioner om novellstilen.
Läsa och diskutera en novell i helklass.
Läsa och analysera tre noveller.
Skriva en egen novell där du har med novellens typiska drag.
Använda dig av lärar- och kamratrespons samt ge kamratrespons.

Detta är vad som kommer att bedömas:
Förmågan att diskutera innehåll, form och budskap i de lästa novellerna (både muntligt och skriftligt)
Skriftlig novell
Kamratrespons

Sandor/slash/Ida: läs till sidan 116

Hon går genom tavlan…: läs till sidan 98

Låt den rätte komma in: läs till sidan 128

 

Utse vem som ska göra vad den kommande vecka. När bokcirkeln är slut ska alla i gruppen ha varit alla saker, minst en gång.

Ordletare – leta svåra ord och slå upp vad de betyder. (minst tio stycken)
Citatjägare – leta tänkvärda citat. Läs upp dem för de andra och förklara varför du valt dessa citat. (minst fem stycken)
Frågeformulerare – formulera fem frågor på innehållet. Låt de andra besvara frågorna. (minst fem stycken)
Persongranskare – titta närmare på personerna – beskriv dem och deras utveckling/tankar/känslor.

Vid varje bokcirkelträff ska ni utse en sekreterare som antecknar. Sekreteraren sammanställer alla ord, citat, frågor och personbeskrivningar och skickar till mig via mail. Han/hon skriver dessutom stödanteckningar om det ni har pratat om. Den som är sekreterare kan alltså inte delta så mycket i diskussionerna vid just det tillfället, utan lägger fokus på att sammanställa och lyssna på/anteckna vad de andra säger.

Ni kanske också behöver utse en ämneshållare så att ni verkligen håller er till ämnet (dvs. boken) och inte svävar ut i andra diskussioner…

Börja varje tillfälle med att diskutera det ni har läst. Vad har hänt? Har innehållet väckt några frågor eller tankar? Vad tycker ni om det ni har läst?

Därefter går ni igenom alla uppgifter: ord, citat, frågor och personer.

Sist bestämmer ni vem som gör vad till nästa gång.

Lycka till!

Låt den rätte komma in – läs tom sidan 75

Hon går genom tavlan ut ur bilden – läs tom sidan 56

Sandor/slash/Ida – läs tom sidan 68

Dessa böcker kommer vi att läsa i bokcirkelgrupperna:

– Låt den rätte komma in -John Ajvide Lindqvist

– Sandor/slash/Ida – Sara Kadefors

– Hon går genom tavlan ut ur bilden – Johanna Nilsson

TREVLIG LÄSNING!

Pedagogisk planering
Bokcirkel
vt-12 v. 2-8

(Halvklass onsdag/fredag)

Vad?         Läsa bok i mindre bokcirklegrupper (halvklasstimmarna + hemma)

Varför?     Målet är att, genom gemensamma diskussioner och samtal kring innehållet, öka förståelsen för boken och de andras tolkningar av det lästa.

Hur?         Du läser hemma och i skolan. Varje vecka ska du ha läst till en viss sida så att din grupp och du (på halvklasslektionen ons/fre) kan diskutera olika frågeställningar.

Från det centrala innehållet i kursplanen för svenskämnet kommer du att jobba med:
• att läsa skönlitteratur för ungdomar. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

• att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
• att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen
i vad som sagts.
• Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
• Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån
varandra.
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Bedömningen kommer att ske utifrån din förmåga att läsa, tolka/analysera/resonera samt din förmåga att samtala och diskutera.

Trevlig läsning!

« Older entries

Hoppa till verktygsfältet